flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, затверджені зборами суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №_8_ від 19 серпня 2015 року

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Рішенням зборів суддів

 Хмельницького міськрайонного суду

Хмельницької області
№_8_ від  19 серпня  2015 року

Засади

  використання автоматизованої системи документообігу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, затверджені зборами суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19 серпня 2015 року. 

 

  1. Встановити загальні положення автоматичного розподілу справ між суддями міськрайонного суду:

  1.1. Автоматичний розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями відповідної судової палати, згідно з Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затверджену Радою суддів України.

1.2. Судові справи підлягають автоматичному  розподілу  між суддями,  які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

1.3. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в міськрайонному суді визначається головуючий суддя із числа всіх суддів міськрайонного суду з урахуванням їх спеціалізації.

 

Справа підлягає повторному автоматичному розподілу у випадках:

-         задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів);

-          припинення повноважень судді-доповідача, звільнення його з посади, перебування судді-доповідача у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тривалої хвороби.

 -          за наявності обставин, що виключають можливість участі слідчого судді, судді у розгляді справи ( ст.75 КПК);

-          недопустимості повторної участі судді у розгляді справи ( ст. 76 КПК, ст. 21 ЦПК);

-          відсутність у судді-доповідача допуску або дозволу на роботу з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій до міськрайонного суду після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа

Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

судові справи, що надійшли до міськрайонного судді для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

            зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

            заяви про відновлення втраченого судового провадження;

            заяви про забезпечення позову, доказів.

Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

 

1.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

         за два місяці до закінчення повноважень судді;

       за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

        за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

        у період відпустки судді;

     за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

       під час тимчасової непрацездатності судді;

      за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

     у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

     у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

      в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ. 

           Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

  1.5. В разі тимчасової непрацездатності судді, відпустки судді, відрядження, виконання суддями, які обіймають адміністративні посади і секретарів палат представницьких функцій та в інших випадках у яких суддя (крім судді - доповідача) не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, переформування складу колегії здійснюється розпорядженням відповідного заступника голови суду, а в його відсутності секретарем палати. 

  1.6. У випадку значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів), допускається тимчасове призупинення участі судді (колегії суддів) в автоматизованому розподілі справ в порядку визначеному в п. 1.2. Постанови, на підставі заяви судді, після обов’язкового обговорення такої можливості на нараді суддів відповідної палати.

2. Встановити особливості  автоматичного розподілу справ:

2.1. Автоматичний розподіл справ здійснюється згідно з вимогами Положення.

2.2. Недопустимість за вимогами процесуального закону повторної участі судді у розгляді справи визначається відповідальними працівниками загальної, цивільної адміністративної та кримінальної канцелярій.

2.3. Обставини, що виключають участь судді у розгляді справи, передбачені процесуальним законом, визначаються суддею під час  вивчення справи, а за їх очевидності, відповідним працівником апарату.

2.4. При вирішенні питання про передачу справ на розгляд суддям, які займають адміністративні посади, з метою забезпечення умов для виконання ними як обов’язків за займаною посадою, так і обов’язків судді, встановити такі відсотки участі судді у розгляді справ:

голова суду - 40 %;

 заступник голови суду - 40 %;

2.5. У випадку тривалого, понад 5 робочих днів, виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування автоматизованої системи, розподіл справ здійснюється на засадах, передбачених пунктами 2.3.55 – 2.3.58 Положення.

2.6. Кримінальні справи, вироки в яких скасовувались з направленням їх на новий судовий розгляд чи додаткове розслідування, або у яких постановлялись рішення за результатами розгляду апеляцій на постанови судів про направлення справ на додаткове розслідування, чи повертались в порядку, передбаченому КПК України, передаються судді, за доповіддю якого постановлялось попереднє рішення.

2.6.1. Встановити, що справи щодо неповнолітніх розподіляються у відповідності з вимогами ч. 10 ст. 31 КПК України, суддям, які обрані згідно зі ст. 18 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” для розгляду даної категорії справ, інші члени судової колегії визначаються з числа постійно діючих колегій суддів, до яких входить суддя.

2.7 Коефіцієнт складності справи судовій палаті з розгляду цивільних справ визначається:

а)наказне провадження – 0,2;

б) окреме провадження – 0,9;

в) спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу – 0.05;

г) спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення аліментів – 0.08;

д) всі інші справи – 1.0.

2.7.1 Коефіцієнт форми участі у розгляді справ визначається:

головуючий – доповідач -1;

член колегії – 0,5;

головуючий (колегіально) – о.6

2.7.2. Коефіцієнт складності справ у судовій палаті з розгляду кримінальних справ встановлюється:

- 0,5 – один підсудний, один том справи, одна стаття КК України, за якою обвинувачується особа (злочин невеликої тяжкості)

- 0.6 – один підсудний, один том справи, одна стаття КК України, за якою обвинувачується особа (злочин середньої тяжкості)

- 0.7 – один підсудний, один том справи, одна стаття КК України, за якою обвинувачується особа (тяжкий злочин)

- 0.9 – один підсудний, декілька томів справи ( до 5 включно), декілька статей КК України, за якою обвинувачується особа (до 5 включно)

- 1.5 – декілька підсудних (до 5 осіб), декілька томів справи (до 10 квлючно), декілька епізодів обвинувачення (до 10 включно), декілька статтей КК України, за якими обвинувачується особа (до 5 включно)

- 2.0 – декілька підсудних (до 8 осіб), декілька томів справи (до 20 включно), декілька епізодів обвинувачення (до 20 включно), декілька статтей КК України за якою обвинувачується особа (понад 5)

- 3.0 – декілька підсудних (понад 10 осіб), декілька томів справи (більше 50), більше 50 епізодів обвинувачення, більше 10 статтей КК Ураїни, за якими обвинувачується особа

- 1.0 всі інші справи

- клопотання слідчого, прокурора чи адвоката, скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора, заяви про відвід – 0.2

- клопотання (подання), пов’язані із виконанням судових рішень у кримінальному провадженні – 0.2

3. В Хмельницькому міськрайонному суді вводиться спеціалізація суддів і формуються відповідно кримінальна та цивільна палати. Голова суду входить як до кримінальної так і до цивільної палати.

3.1. До складу  цивільної палати входять: голова суду Бацуца Т.М., заступник голови суду Палінчак О.М., судді:

- Бондарчук В.В.

- Карплюк О.І.

- Сарбей В.Л.

- Приступа Д.І.

- Мазурок О.В.

- Чевилюк З.А.

- Логінова С.М.

- Продан Б.Г.

- Порозова І.Ю.

- Сарбей О.Ф.

- Стефанишин С.Л.

- Демінська А.А.

- Козак О.В.

- Заворотна О.Л.

- Салоїд Н.М.

- Колієв С.А.

3.2. До складу кримінальної палати входять: голова суду Бацуца Т.М., заступник голови суду Слободян В.С., судді:

- Трембач О.Л.

- Марцинкевич С.А.

- Місінкевич А.Л.

- Дручкова С.П,

- Баєв С.М.

- Навроцький В.А.

- Данькова С.О.

- Піндрак О.О.

- Вітушинська О.О.

- Бурка С.В.

- Лисяк Г.І.

- Лунь Р.В.

- Антонюк О.В.

 4. Кримінальні провадження, що містять інформацію з обмеженим доступом (з грифом „Таємно" або „Цілком таємно"), розглядають судді:

Бацуца Т.М.

Слободян В.С.

Палінчак О.М.

Антонюк О.В.

Марцинкевич С.А.

Спраив, що містять інформацію з обмеженим доступом (з грифом „Таємно" або „Цілком таємно") підвідомчі слідчим суддям, розглядають судді:

Навроцький В.А.

Данькова С.О.

Місінкевич А.Л.

5. Ввести спеціалізацію зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Обрати терміном на три роки в суддів міськрайонного суду, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх в кількості 5 осіб, а саме:

Бацуца Т.М.

Антонюк О.В.

Лисяк Г.І.

Слободян В.С.

Трембач О.Л.

         6. У вихідні і святкові дні, а також у неробочий час, розгляд клопотань в порядку КПК України проводиться слідчим суддею за графіком, який затверджується головою суду.

      7. Справи про адміністративні правопорушення, які надходять з Хмельницької митниці, з УДАІ про вчинення адмінправопорушень правил дорожнього руху, які призначенні на числа розглядають судді кримінальної палати згідно графіком, який затверджує голова суду.

      8. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цього Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.